พฤติกรรมและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่

พฤติกรรมและการสื่อสารของเจ้าหน้าที่

ภาพการพูดคุยหัวเราะของเจ้าหน้าที่

ภาพความเร่งรีบของเจ้าหน้าที่

การสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ทางการแพทย์