ภาพที่เห็นและเสียงที่ได้ยินในหออภิบาลทารก

ภาพที่เห็นในหออภิบาลทารก

ภาพสิ่งแวดล้อมภายใน

ภาพสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วย

ภาพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ภาพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในหอผู้ป่วย

ภาพเครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในหอผู้ป่วย

ภาพเด็กทารกป่วยที่ได้รับการทำหัตถการ

เสียงที่ได้ยินในหออภิบาลทารก

เสียงของเครื่องมือที่ดังขึ้นเมื่อมีความผิดปกติ

เสียงของเครื่องมือที่ดังขึ้นเมื่อมีความผิดปกติในหอผู้ป่วย