ภาพเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในทารกแรกเกิด

ภาพเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump) และอาหารทางหลอดเลือดดำหรือให้นมทางสายยางให้อาหาร

ภาพเครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Vital Sign Monitor)

เครืองติดตามสัญญาณชีพ เป็นเครืองเฝ้าติดตามสัญญาณชีพทารก แบบต่อเนือง เครืองนีจะวัดการเต้นของหัวใจ การหายใจความดันโลหิตและค่าความอิมตัวของออกซิเจน

ภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)

เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจซึงเชือมต่อกับหลอดสอดคาท่อลมใช้สำหรับทารกทีมีอาการหายใจลำบาก

ภาพเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลือง

สําหรับส่องไฟในเด็กที่มีปัญหาตัวเหลือง

ภาพตู้อบทารกแรกเกิด

หมายถึง เครื่องมือทางการแพทย์แบบไฟฟ้ามีลักษณะเป็นตู้เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมรอบๆทารกแรกเกิด โดยให้ความร้อนหมุนเวียนภายในตู้ (กองวิศวกรรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560) ซึ่งจะใช้สำหรับให้ทารกหลังคลอดที่ยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ให้ความอบอุ่นแก่ทารกรวมทั้งช่วยปกป้องทารกจากเชื้อโรคและเสียงรบกวน